german
  arabic
  french
  english
 

บ้านพักส่วนบุคคล

ระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า เหมาะกับที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล บ้านเรือนขนาด 4 คนขึ้นไปเช่นเีดียวกับ เขตชุมชน ตามกฏหมายประเทศเยอรมัน มีข้อจำกัดว่าในเขตชุมชนเมืองเล็ก ที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เชื่อมต่อกันได้


• Reitbrook, Hamburg/
ประเทศเยอรมัน

 • 8 หลังคาเรือน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย บนพื้นที่
  ขนาด 40 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541


• Schröter family , Grammow /    
ประเทศเยอรมัน

 • 4 หลังคาเรือน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย
  บนพื้นที่ขนาด 12 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2546


• Krusch family, Mittelhof /
ประเทศเยอรมัน

 • 25 หลังคาเรือน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย
  บนพื้นที่ขนาด 75 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2546
 • Group-Solution สำหรับ 3 ครอบครัว และห้องเซาว์น่า


• Höft family, Koblentz /
ประเทศเยอรมัน

 • 4 หลังคาเรือน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย
  บนพื้นที่ขนาด 12 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547


สำหรับเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ ข้อมูลอ้างอิง

  โรงแรม
  ค่ายพักและสวนหย่อม
  จุดแวะพักทางหลวงพิเศษ
  โรงงานอุตสาหกรรม
  เขตชุมชน
  ที่พักอาศัยส่วนบุคคล