german
  arabic
  french
  english
 

แนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทำเลที่ตั้ง


สวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า สามารถถูกออกแบบ
ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นๆ
และทั้งยังสามารถออกแบบให้เหมาะสม
ทั้งกับบ้านเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่่ 4 คนขึ้นไป
จนถึงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่ของค่ายพัก
ระบบสวนบำบัดน้ำเสีย ยังเหมาะสมอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจการโรงแรมเพราะเป็นธุรกิจ
ที่มีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล การท่องเที่ยว
ปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยไม่คงที่
ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป
จะไม่สามารถรองรับสถานการณ์เช่นนี้ได้ดีเท่า
ระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า
ด้วยเหตุผลดังกล่าวสวนบำบัดน้ำเสีย
จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพต่อกิจการโรงแรม
และนอกจากนี้ น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกม า
จากการใช้น้ำในโรงแรม เมื่อผ่านระบบสวนบำบัดน้ำเสีย
น้ำที่ผ่านการบำบัดจะสามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้อีกในส่วนของชักโครกในห้องส้วม,
การรดน้ำต้นไม้ และ อื่นๆ

ในส่วนของเขตชุมชนที่มีพื้นที่จำกัด
ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้โดยปราศจาก
ความยุ่งยากเช่นกัน
สำหรับในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า
เสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำที่มีสารประกอบอินทรีย
์ เช่น โรงงานน้ำตาลหรือนม
ในการประยุกต์ใช้กับแต่ละอุตสาหกรรมนั้น
ระบบจะถูกออกแบบให้มีการปรับใช้้เข้ากับข้อ
กำหนดด้านคุณภาพ  โรงแรม
  ค่ายพักและสวนหย่อม
  จุดแวะพักทางหลวงพิเศษ
  โรงงานอุตสาหกรรม
  เขตชุมชน
  ที่พักอาศัยส่วนบุคคล