german
  arabic
  french
  english


   

ระบบธรรมชาติเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งเราใช้เป็นต้นแบบ ในการพัฒนา ทำให้ได้คำตอบของทางเลือก ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และบำบัด ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความคล้ายคลึง กับวงจรพลังงาน ตามธรรมชาติ

บริษัท เวสต์วอเตอร์ทรีทเมนต์การ์เด้นจำกัด โดยนายโยอาคิม ครือเกอร์ ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปีพ .ศ.2540 ทางบริษัทฯ ประสบความสำเร็จทั้งใน และต่างประเทศด้านการวางแผน, จัดทำ และจัดจำหน่ายระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า โดยใช้พืชตระกูลเดียวกับต้นอ้อ หรือ ต้นกก ร่วมในการบำบัดน้ำเสีย

นอกจากระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำ, การนำพลังงาน กลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งโครงสร้างการออกแบบ แนวร่วมสถาปัตยกรรม เรายังมีบริการด้านอื่นๆ คือ

  • การให้คำปรึกษา
  • ทำความเข้าใจในหลักการ รวมทั้งพัฒนาแนวทาง
  • ดำเนินการติดตั้ง
  • บำรุงรักษา
  • ให้การฝึกอบรม